Vedtægter for VBI/VALBY

§ 1

Klubbens hjemsted er Formandens adresse.

Tegningsberettigede er Formand og Kasserer.

Klubbens formål er at dyrke bowling og kammeratligt samvær for sine medlemmer samt at deltage i turneringer og stævner i såvel indland som udland i overensstemmelse med KBU’s og DFwF’s love og vedtægter

 

§ 2

Klubben optager aktive M/K, som har lyst og interesse i at dyrke bowling, samt passive, der har lyst til at støtte klubben.

Passive medlemmer er velkommen til at deltage i alle andre arrangementer end bowling.

Passive medlemmer skal betale det samme som aktive medlemmer ved vores arrangementer. Hvis klubben giver tilskud til et arrangement gælder det til alle medlemmer, uanset om man er passiv eller aktiv.

Passive medlemmer er altid velkommen til træningsaftenerne, som heppekor eller resultatfører, eller blot som en del af det sociale samvær, som vi sætter stor pris på i VBI/Valby.

Aktive medlemmer kan i en periode melde sig som passivt medlem i forbindelse med sygdom/skade, med henblik på at komme tilbage som aktivt medlem igen.

Passive medlemmer kan også deltage i generalforsamlingen med taleret men ikke stemmeret.

 

 

§ 3

Kontingent for aktive som passive medlemmer fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan ved forhøjelse af banelejen selv forhøje kontingentet med det tilsvarende beløb.

 

§ 4

Regnskabsåret ændret til spillesæson (august-maj).

Medlemmer af klubben er forpligtet til at betale for hele sæsonen.

Passive medlemmer af VBI/Valby betaler kr. 50,- pr. måned.

For nye medlemmer er der en gensidig 1 måneds kontingentfri prøvetid. Når det nye medlem melder sig ind, betales 1 måneds kontingent , plus 2 måneders kontingent som depositum. Hvis medlemmet løser kontingent inden måneden er gået, ophører prøvetiden. Hvis et medlem er 2 måneder i restance, betragtes dette som en udmeldelse af klubben. Hvis man vil genoptage sit medlemsskab, af klubben, gælder samme regler som ovenstående for indmeldelse.

Kontingentet betales forud, den 1. træningsaften i måneden. Betalingen kan ligeledes ske, ved overførsel via netbank til klubbens konto.

Ved én måneds restance kan medlemmet udelukkes fra turneringer og stævner.

Udmeldelse af klubben skal ske, skriftligt inden udgangen af marts måned. Har klubben ikke modtaget en sådan udmeldelse, bliver det betragtet som, at man er betalende medlem den kommende sæson. Bestyrelsen kan dispensere fra ovenstående.

 

§ 5

Bestyrelsen som er ulønnet består af:

 

1 Formand – vælges i ulige år

1 Kasserer – vælges i lige år

1 Sekretær – vælges i ulige år

1 bestyrelsessuppleant – vælges i lige år

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

 

Årligt vælges:

1 Revisor

1 Revisorsuppleant

1 Spilleudvalg bestående af 2 medlemmer

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til bestemte opgaver.

 

§ 6

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i  august måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel enten skriftligt eller pr. mail til hvert enkelt medlem, vedlagt dagsorden for denne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage for afholdelsen af denne.

For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen må medlemmet ikke være i kontingent restance.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen eller mindst 50 % af medlemmerne ønsker det. Der indkaldes med 14 dages varsel.

 

Dagsorden til generalforsamlingen skal minimum indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Formandens beretning

  3. Fremlæggelse af regnskab

  4. Budget/fastsættelse af kontingent

  5. Valg af bestyrelse og suppleant

  6. Valg af revisor og revisorsuppleant

  7. Valg af spilleudvalg

  8. Eventuelt

 

§ 7

Under turneringskampe og stævner er det ikke tilladt at benytte anden klubdragt end klubbens officielle spilledragt.

Under træning skal alle være iført klubtrøje (VBI/Valby)

 

Klubbens opløsning kan kun ske på en generalforsamling – ordinær eller ekstrordinær, der er indkaldt med dette ene formål.

Minimum 75 % af de kontingentbærende medlemmer skal være fremmødt.

Eventuelle midler tilfalder velgørende formål efter medlemmernes ønske/forslag.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 12. maj 2011

Ændret på ordinær generalforsamling d. 10. maj 2012

Ændret på ordinær generalforsamling d. 16. maj 2013